Kan du följa upp, styra och mäta den ekonomiska effekten av era planer?

Många företag och organisationer upplever en utmaning med implementering av strategier, budget och effektiviseringsinitiativ. Hur kan vi säkerställa att våra planer verkligen omsätts till ekonomisk effekt?

60% av potentialen i strategierna realiseras

Företag lägger mycket resurser på att utveckla sin strategi. Men på grund av brister i planering och genomförande realiseras i genomsnitt endast ca 60 % enligt en artikel i Harvard Business
Review.

Varför når vi inte full effekt?

En plan kräver per definition att något måste hända för att vi ska kunna åstadkomma en förändring. Den dagliga verksamheten prioriteras alltid över aktiviteter som inte har en klar deadline, prioritet eller synlighet.

Förändringsarbete kräver först och främst en kvalificerad resurs som ansvarar för den förändring som skall ske för att realisera planen. Därtill krävs tillgång till övriga resurser inom organisationen, men ju mindre gruppen är desto bättre.

Oftast formuleras målen i planerna på en alltför hög nivå eller med svepande formuleringar, t.ex. ’Sänka inköpskostnader med 5%’, ’Öka försäljningen med 2%’, ’Effektivisera administrativa rutiner’. Här krävs klara mål som talar om vad som skall uppnås och som berörd organisation och individer kan relatera till i sin dagliga verksamhet.