Att skapa långsiktigt hållbara förändringar

Alla förändringar innebär en utmaning. Med god kunskap om dynamiken i en förändringsprocess hos såväl en enskild individ som en grupp kan de största potentiella problemen hanteras.

Konkreta, realistiska och utmanande mål som kan presenteras på ett begripligt sätt ökar chanserna väsentligt att lyckas med förändringsprocessen.

En långsiktigt hållbar förändring lever kvar över tiden. För att detta ska ske krävs en permanent förändring i den aktuella processens funktionssätt och ett förändrat beteende hos de individer som utgör processen. Många förändringar sker i projektform, problemet som ofta uppstår är att effekten av förändringen försvinner eller minskar över tid trots att man under själva projekttiden har lyckats leverera förväntade resultat.

Frågan uppstår då vilka komponenter som är av vikt för att kunna bevara en förändring och göra den långsiktigt hållbar.

Det första steget är en tydlig utgångspunkt för den förändring som planeras. Här måste en prioritering ske och det måste framgå varför förändringen är nödvändig. Individerna som berörs måste ”köpa in” på nödvändigheten av förändringen. Utan denna förankring kommer såväl arbetet under projektet och inte minst därefter att prioriteras ned – ”Vi gör det här för att vi måste”. Det krävs helt enkelt en djupare insikt hos individen om förändringsbehovet. Det är viktigt att låta denna process ta tid eftersom de personer som är involverade i besluten generellt har haft mycket längre tid på sig att bearbeta och komma till denna insikt. Man kan inte förvänta sig att övriga berörda ska ta till sig och köpa in på förändringen under ett informationsmöte på en timme.

Nästa steg är att skapa en tydlig färdriktning med tydliga mål för berörda individer som skall realisera förändringen. När man väl har insikten om nödvändigheten av förändringen så krävs också en tydlig, synlig och konkret kvittens att vi gemensamt har åstadkommit positiva resultat. Detta gäller såväl för individ och grupp som för chefer och ledning. Målen för förändringen och åtgärderna som planeras måste vara förankrade i den operativa verksamheten och realistiska. Om målen och åtgärderna uppfattas som påtvingande, oviktiga eller saknar verklighetsförankring kommer några resultat aldrig att uppnås eftersom berörda individer kommer att strunta i dem. Välformulerade mål och relevanta mätningar är en förutsättning för att kunna driva förändringen framåt och utgör ett fundament.

När fundamentet är på plats finns en tydlig handlingsplan på plats. Under genomföranderesan krävs en god kunskap om dynamiken på det individuella planet i förändringsprocesser. Kommunikation är den mest centrala pusselbiten och ett huvudansvar för den som ansvarar för att driva förändringsprocessen. Denna person måste agera på problem och frågeställningar som dyker. Vidare måste den ansvarige vara närvarande, vilket också gäller närmsta chef och helst ledningen om så är möjligt. Genom att visa intresse och ta hand om saker som dyker upp resans gång visar man att detta är något viktigt.

När teamet har uppnått goda resultat som kan påvisas och uppskattas av chef och ledning så ska det mycket till för att gå tillbaka till ett gammalt beteende. Ofta kommer en rad positiva bieffekter genom lyckade förändringar, såsom minskad stress, tydligare rutiner samt färre problem och irritationsmoment. De mätningar som togs fram kan med fördel inkluderas som en del i den löpande uppföljningen och ändrar då karaktär till operativa nyckeltal.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.